ความหมายของระบบเครือข่ายไร้สาย · วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

ความหมายของระบบเครือข่ายไร้สาย

    ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN= Wireless Local Area Network)

คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่นำมาใช้ทดแทน หรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิมโดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านทางอากาศ ทะเล กำแพง เพดาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย

wifi-web

ภาพประกอบระบบเครือข่ายไร้สาย

Advertisements